ZINKE ENVIRONMENT CONSULTING
for Central and Eastern Europe, Vienna


Odborný profil firmy
(v inom jazyku: German Hungarian English )

ZINKE ENVIRONMENT CONSULTING je medzinárodná konzultačná kancelária, so sídlom vo Viedni, registrovaná od r. 1998. Na±a firma je ±pecializovaná na rie±enie projektov z oblasti ochrany prírody aµivotného prostredia (riečny manaµment) na území Dunajskej kotliny (od Nemecka po Ukrajinu).
©peciálne odborné skúsenosti máme v týchto oblastiach:

  • Rekon±trukcia riek a ich záplavového územia
  • Ekologická inventarizácia a monitoring
  • Analýza vplyvov µudskejčinnosti (vyuµívanie prírodných zdrojov, stavba priehrad, otázky odpadov, integrovaný manaµment povodí)
  • Formovanie ekologického vedomia verejnosti; vytvorenie ekologicky orientovaných odborných in±titúcií
  • Zásady ekologickej politiky (konvencie, kauzálne analýzy)

Od r. 1990 spolupracujeme s rôznymi expertmi a in±titúciami strednej a východnej Európy. Spolupráca prebieha najmä v rámci medzinárodných interdisciplinárnych pracovných skupín, z poverenia internacionálych organizácií (napr. Európskej komisie, UNDP, WWF). S na±imi partnermi sme schopní komunikovat v nasledovných jazykoch (tj. slovný a písomný kontakt a preklady):
po nemecky, po anglicky, po madarsky, počesky, po slovensky, po rusky, po francúzsky

ZINKE ENVIRONMENT CONSULTING má k dispozícii úzku sie» kontaktov v celom regióne; k vládnym in±titúciam, k vedcom/expertom EU, k mimovládnym skupinám z oblasti ochranyµivotného prostredia (NGO), a k medzinárodnym vládnym organizáciam (napr. ICPDR, UNDP/GEF-DRP, UNEP, REC).

 

Okrem dlhoročnej skúsenosti v medzinárodnom manaµmente projektov (od identifikácie projektov, vyhotovenia katalógu úloh, po implementáciu a vyhodnotenie) ponúkame organizačné sluµby pre ±peciálne environmentálne podujatia, konferencie a exkurzie; ako aj rôzne propagačné sluµby (kampane, práca s médiami, informačné materiály, plakáty, GIS-mapy, profesionálne videofilmy, výstavy a pod.), a odbornú pomoc v oblasti ekologickej výchovy.

ZINKE ENVIRONMENT CONSULTING je partnerom rôznych medzinárodných konzorcií pre projekty Phare.

Vedúcim firmy je
Alexander Zinke.


Back