Mokrade bez hraníc
(v inum jazyku: EnglishGerman )

PhareKrajina v povodí Moravy a Dyje je jedným z posledných regiónov Európy, kde sa vďaka tradičnému spôsobu hospodárenia zachovala vysoká biodiverzita. Dnes sa stáva vzorovým územím, na ktorom je možné pozorovať zosúladenie človeka s prírodou.

V júli 1996 na desiatom stretnutí špeciálnej skupiny vo Viedni, boli ako súčasť "Strategického akčného plánu implementačného programu" (SIP) odsúhlasené dva modelové projekty obnovy mokradí na dolnom toku riečneho systému Morava - Dyje. V období 1997 - 99 ich finančne podporila EÚ prostredníctvom Medzinárodného programu pre životné prostredie Phare. Ich cieľom je, s využitím trvalo udržateľných spôsobov obnovy, znížiť znečistenie prostredia a degradáciu riečnych ekosystémov vybraných prírodných zón hraničných území susediacich štátov.

Odborníci a ekológovia zo Slovenska, Českej republiky a Európskej únie (EÚ) spoločne vytvorili integrované návrhy nových spôsobov riešenia problémov mokradí a riečneho manažmentu.

Výsledky uvedených dvoch projektov Phare sú zhrnuté na nasledujúcej mapke.
Podrobnejšie informácie poskytuje dvojjazyčná (anglicko-slovenská) brošúrka a 20-minutový video film (dostupný v našej kancelárii v anglickom, alebo v českom jazyku)(zinke.enviro@vienna.at).
mapka"Phare Action"
brošúrka "Phare Action"


Back Back to Previous