Vedúcim firmy je Alexander Zinke (narodený v r. 1958), občan SRN, µijúci vo Viedni, povolaním bio-geograf. ©tudoval na univerzitách: Saarbrücken (Nemecko) a Vancouver-Burnaby (Canada).

Od 1986-1989 pracoval na In±titúte ekológie zaplavových oblastí Svetového fondu na ochranu prírody - Auen-Institut WWF (Rastatt/D), ako asistent riaditeµa, zodpovedný za informáciu verejnosti.

Od 1989-98 pôsobil vo viedenskej pobočke rakúskej WWF ako expert pre strednú a východnú Európu a pre Program Zelený Dunaj.

V jeseni r.1998 si zaloµil svoju poradenskú kanceláriu, ktorú vedie z povolenia príslu±ných viedenských orgánov ako "odborný konzultant podnikov a organizácií pre záleµitosti µivotného prostredia". Počet zamestnancov je 2 -5 (v závislosti od projektov).

Publikácie a referencie

  Mr. Zinke

Back to Previous